плюшен уикенд амек

Проект BG16RFOP002-2.040-0613-С01- „Подобряване на производствения капацитет в „Амек Тойс“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-0613-С01, „Амек Тойс“ ООД обявява процедура за избор на изпълнители с предмет: Доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на:

  1. Автоматизирана система за фиксиране на разкроени детайли – 1бр.(обособена позиция № 1)
  2. Автоматизирана система за етикиране на играчки – 1бр.(обособена позиция № 2)
  3. Пълначна машина – 2бр.(обособена позиция № 3)

Документация за участие в процедурата

“Тези публикации са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Амек Тойс” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”