Общи условия

Общи условия за използване на електронния магазин на „ПЛЮШЕНИ ИГРАЧКИ.БГ“ ООД

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „ПЛЮШЕНИ ИГРАЧКИ.БГ“ ООД, от една страна, като доставчик/продавач и потребителите, ползващи електронния магазин, базиран на уеб страница с адрес www.amek-toys.com, от друга страна, по повод предлагането, сключването и изпълнението на договори за покупко-продажба от разстояние с предмет–предлаганите за продажба от доставчика стоки–облекло, обувки, чанти, аксесоари и стоки за бита.

Тези общи условия обвързват всички лица: гости – посетители на уеб страницата или потребители които, са регистрирали профил в същата.

При използване на електронния магазин лицата се задължават за спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.

Лицата, използващи електронния магазин заявяват с активно действие – натискане на съответния бутон съгласието си с настоящите общи условия. За регистрираните потребители това съгласие се предоставя при извършване на регистрацията на съответния профил в електронния магазин, а при потребителтие – гости на уеб страницата, при извършване на съответната поръчка.

 1. Определения

Доставчик/Продавач – е търговското дружеството с наименование „ПЛЮШЕНИ ИГРАЧКИ.БГ“ ООД, ЕИК:204455976, седалище гр. Пловдив, адрес на управление с.Труд, област Пловдив, ул. Карловско Шосе 41, адрес подаване на жалби, откази от договор/поръчка/ и друга кореспонденция: с.Труд, област Пловдив, ул. Карловско Шосе 41, телефон: 032947947, е-mail: [email protected]
Електронен магазин – е уеб страницата /домейн/ www.amek-toys.com и нейните поддомейни.
Потребител – е физическо лице, което използва електронния магазин.
Поръчка – е поръчката на потребителя за определени избрани от него Стоки, с определна цена, със задължение за заплащане на крайната цена на поръчката и избрания начин за заплащане на същата, както и мястото на получаване на Стоките – предмет на поръчката.
Стока – всички стоки – визуализирани и предлагани от Доставчика в електронния магазин на адрес www.amek-toys.com
Цена на Стоката – е цената за бройка, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност.
Цена на Доставка – са разноските по доставянето на Стоките до потребителя, с включен данък върху добавената стойност.
Крайна цена на Поръчката – означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката.
Профил – е част в електронния магазин, съдържаща информация за потребителя, предоставена при регистрацията му.
Лични данни – са лични данни по смисъла на Общия Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и  Закона за защита на личните данни.

 1. Авторски права и права на индустриална собственост

2.1. Уеб страница www.amek-toys.com (притежавана от “Плюшени Играчки.БГ” ООД), нейното съдържание и съдържание на електронния магазин, както и регистрираната марка на Общността “Amek Toys” (притежавана от “Амек Тойс” ООД)са обекти на авторски права и права на индустриална собственост.

 1. Предмет на договора за покупко-продажба сключван  от разстояние

3.1. Доставчикът продава и извършва доставка на Стоки от разстояние на Потребителя чрез Електронния магазин след изрично изявление – поръчка от страна на Потребителя, състоящо се от избор на потребителя на определени стоки във виртуална “потребителска количка”, чрез натискане на бутон “добави”  и завършване на поръчката чрез натискане на бутон  “поръчай със задължение за плащане на крайна цена”.
3.2. Потребителят заплаща крайната цена на поръчката съгласно условията и сроковете на настоящите Общи условия.
3.3.Доставчикът, след потвърждаване на направената поръчка, се задължава да достави стоката на потребителя, съобразно сроковете на настоящите Общи условия и в мястото, посочено в поръчката на потребителя.

 1. Използване на електронния магазин от потребители – гости или чрез регистриран потребителски профил

4.1. Пазаруване на предлагани от доставчика стоки чрез електронния магазин може да се извършва от напълно дееспособни потребители – физически лица гости на уеб страницата или такива – регистрирали профил в последната.
4.2. При пазаруване от страна на потребител – гост на уеб страницата, същият добавя избраните от него артикули във “виртуална пазарска количка” чрез натискане на бутон “добави” поотделно за всеки избран артикул, с което запазва/резервира избраните артикули в количката. За да заяви поръчката пред доставчика,  потребителят следва да попълни по елктронен път определена информация, която включва и лични данни, а именно: собствено име и фамилия; валиден адрес на електронна поща; телефон; място на доставка, което може да е  и  адрес за доставка, посочен от потребителя; начин на плащане; допълнителни бележки към поръчката;
4.3.За да завърши поръчката потребителят – гост следва да натисне активен бутон “поръчай със задължение за плащане на крайна цена”. С натискане на посочения бутон потребителят се задължава да заплати крайната цена на поръчката и предоставя съгласие с настоящите общи условия на доставчика.
4.4. Пазаруването може да бъде извършено и от регистриран потребител, посредством  регистриране на потребителски профил в електронния магазин и достъп – влизане в електронни магазин през същия профил. За да бъде регистриран и използван потребителския профил, потребителят следва да предостави и попълни по електронен път, следната информация, съдържаща лични данни: собствено име и фамилия; валиден адрес на електронна поща; и чрез натискане на активен бутон “Регистрация” потребителят извършва регистрация на профила си и изразява съгласие с настоящите общи условия на доставчика. Регистрацията може да бъде извършена по ускорен начин и през платоформите на  трети страни, като Facebook и Google+, за което доставчикът осигурява налични активни бутони за регистрация през съответната, избрана от потребителя, платформа. В последния случай “ПЛЮШЕНИ ИГРАЧКИ.БГ” ООД получава достъп до личните данни на потребителя, необходими за регисрацията, събрани съответно от Facebook или Google. След извършване на регистрация, потребителят има достъп до профила си, съответно функционалонсти за пазаруване в електронния магазин, чрез последователно въвеждане на адрес на електронна поща и парола, и натискане на активен бутон “вход”.  На своята уеб страница Доставчикът осигурява и възможност за бърз достъп до съответния потреибетлски профил и чрез платформите на трети страни, като например Facebook и Google+, като за това потребителят следва да натисне съответния активен бутон “ВХОД” свързан със съответната платформа.

4.5. При пазаруване чрез регистриран потребителски профил, потребителят може да избира и добавя артикули към “виртуалната пазарска количка” чрез натискане на активен бутон “добави” поотделно за всеки избран артикул, което му дава възможност да запази/резервира същите артикули в количката. За да завърши поръчката, регистрираният потребител следва да попълни информация относно: избор на адрес за доставка и начин на плащане, и да натисне активен бутон “поръчай със зъдължение за плащане на крайна цена”. С натискане на посочения бутон потребителят се задължава да заплати крайната цена на поръчката.

 1. Цени и начин на плащане. Потвърждаване на поръчката от доставчика

5.1. В електронния магазин www.amek-toys.com за всяка една предлагана от доствачика и визуализирана стока е посочена конкретна продажна цена на стоката, както и информация за основните характеристики на стоката, целяща подпомагането на относително информирания потребител за формирането на избора му да закупи сотката от разстояние или да не закупи същата. Всички цени на стоките обвързват доставчика от момента на публикуването им, като последният си запазва правото да ги променя едностранно без предупреждение. Доставчикът не може да променя цената на стока – предмет на  направена от потребителя или потвърдена от доставчика поръчка.
5.2. Крайната цена на Поръчката може да бъде заплатена по един от следните начини, съгласно заявеното от потребителя желание при генериране на поръчката:

 • Плащане в брой при доставка – наложен платеж
  Стойността на поръчката се заплаща на куриера при получаване на стоката.
  При необходимост от възстановяване на плащания на Потребителя, това се извършва  чрез куриер или по начин допълнително уговорен между страните.
 • Плащане с кредитна (или дебитна карта)
  Разплащанията се извършват чрез онлайн ПОС терминал „БОРИКА“, поддържащ технологиите Verified by Visa и MasterCard SecureCode, които гарантират в максимална степен сигурността на транзакциите.
  С този метод можете да платите с дебитни и кредитни карти Visa, Visa Electron, Vpay, MasterCard, Master Card Electronic, Maestro, издадени от български или чужди банки.

При необходимост от връщане на платени с карта суми на Потребителя, това ще бъде направено чрез нареждането на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 20 работни дни.

5.3.Задължението за заплащане на Крайната цена на поръчката възниква за потребителя от момента на натискане на активен бутон “поръчай със задължение за заплащане на крайна цена”.
5.5. Договорът за продажба от разстояние с предмет – поръчаните от потребителя стоки обвързва доставчика от момента на изричното потвърждаване на поръчката от страна на последния. За целта доставчикът изпраща до потребителя изрично електронно съобщение чрез електронна поща, съдържащо изявление, че направената от потребителя поръчка с предмет избраните от потребителя стоки  срещу съответната крайна цена, е приета под съответния номер за изпълнение от страна на доставчика.
5.6.За избягване на всякакви спорове, потребителят приема, че доставчикът ще бъде обвързан с направените от първия поръчки, само ако последният е потвърдил тези поръчки по реда на чл. 5.5.
5.7.Доставчикът ще счита за валидна всяка една поръчка, извършена  от потребител – гост на уеб страницата или от регистриран потребител чрез регистриран профил в електронния магазин на адрес www.amek-toys.com, като извършена от  името и за сметка на физическото лице, чийто лични данни са попълнени при генериране и завършване на поръчката, съответно при регистрация на профила, независимо дали тази поръчка е направена лично от същото лице или не.

 1. Доставка

6.1. Стоките се доставят до посочено от Потребителя място на доставка, което може да бъде: търговски обект на доставчика в с.Труд, област Пловдив, ул. Карловско Шосе 41; адрес на офис на посочен от клиента курирер на територията или адрес на получателя;
6.2. Стоките се предават срещу подпис на потребителя или на адресата, който е посочен от първия да получи стоката. При невъзможност за предаване на стоката при първо посещение на посочения от Потребителя адрес и лице, не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай че няма никой на адреса и др. подобни), доставчикът полага усилие да се свърже с потребителя на посочения от последния телефон или адрес на електронна поща в рамките на 2 /два/ работни дни, за да бъде уточнен нов момент за извършване на доставката. При невъзможност за доставка и при втори опит не по вина на Доставчика и/или куриера и при наличие на виновно поведение от страна на потребителя или на посоченото от първия лице – негов адресат, възпрепиятстващо предаването/получаването на стоките /виновно действие или бездействие, възпрепиятстващо предаването/получаването на стоките/, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави фактически поръчаните стоки в сроковете посочени в следващия чл. 6.3.
6.3. Сроковете за доставка на Стоките са, както следва:
• За доставка до адрес в рамките на гр. Пловдив –  3/три/ работни дни, считано от потвърждаване на поръчката.
• За доставка до други населени места – 3/три/ работни дни считано от потвърждаване на поръчката.
6.4. При избран наложен платеж като начин за плащане, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на електронното съобщение за потвърждение поръчката, изпратено от доствачика до потребителя . При избрано плащане по банков път или с дебитна/кредитна карта, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на стойността на Поръчката по банковата сметка на Доставчика, тоест от заверяване на банковата сметка на доставчика с крайната цена на поръчката.
6.5. Цената на Доставката се посочва при генериране на всяка една поръчка.
6.6. При предаване на доставената Стока Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите Стоката документи. За трето лице ще се счита и всяко лице, различно от потребителя извършил Поръчката, но което е приело същата, от името на потребителя, при доставяна на стоката на посочения от последния в поръчката адрес за доставка.

Тегло на поръчката – Цена на доставка

Тарифно тегло на пратка Начин на доставка
Градски куриер в едно населено място Между офисите на Еконт или Еконтомат* От и до офис на Еконт или Еконтомат*
до и от врата на клиента**
От и до врата на клиента
(тарифен код 1) (тарифен код 2) (тарифен код 3) (тарифен код 4)
до 1 кг 7,88 лв. 5,05 лв. 6,36 лв. 7,88 лв.
над 1 до 2 кг 9,39 лв. 5,56 лв. 7,88 лв. 9,39 лв.
над 2 до 5 кг 10,00 лв. 6,06 лв. 10,00 лв. 11,51 лв.
над 5 до 10 кг 14,85 лв. 9,70 лв. 14,85 лв. 16,67 лв.
над 10 до 15 кг 20,00 лв. 10,91 лв. 20,00 лв. 21,82 лв.
над 15 до 20 кг 23,33 лв. 13,33 лв. 23,33 лв. 25,45 лв.
над 20 до 50 кг 23,33 лв. + 0,62 лв. за всеки кг над 20 кг до 50 кг 13,33 лв. + 0,54 лв. за всеки кг над 20 кг до 50 кг 23,33 лв. + 0,62 лв. за всеки кг над 20 кг до 50 кг 25,45 лв. + 0,67 лв. за всеки кг над 20 кг до 50 кг

За информация за цена на доставка на пратка над 20 кг. може да се обърнете към нашите консултанти на посочените контакти!
Цените, описани в таблицата са с включен ДДС, но не включват такса наложен платеж, която се равнява на 2% от сумата на поръчката и се заплаща на куриера при доставка.

 1. Отказ. Рекламации

7.1. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (от сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.
7.2. Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП) Стандартни указания за отказ:
I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт www.amek-toys.com. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител – по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
IV. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за извършената Ви доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас чрез куриерска услуга на ”Спиди” АД), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването на дължимата парична сума съобразно използвания от вас начин на плащане на цената или съобразно вашите инструкции и желание: по банков път, чрез наложен платеж, чрез плащане на каса – в брой.; Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне, във вид и състоянието, в което са ви изпратени от нас и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките или пълното им обезценяване вследствие на изпробването им и/или употребата им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество и характеристики.
7.3. Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние може да намерите тук.
7.4. Потребителят има право на рекламация съобразно Закона за защита на потребителите. При упражняване на правото на рекламация потребителят представя стоката във вид и състояние, в което му е била изпратена, както и касова бележка и/или, фактура /ако има издадена такава/; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с уговореното; както и други документи, установяващи претенцията по основание и размер. При неизпълнение на тези изисквания доставчикът не е задължен да удовлетвори рекламацията на потребителя. Когато стоката несъответства на сключения договор за продажба от разстояние, Продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба следва да се извърши в рамките на 1 /един/ месец, считано от датата на предявяване на рекламацията от страна на потребителя.
7.5. В случай на отказ от договора или предявена рекламация потребителят се задължава да положи усилие за опазване на стоката до връщането ѝ на доставчика. Потребителят се задължава да положи усилия, за да върне стоката във вид и състояние, в които му е била изпратена от доставчика.
7.6. Стоки с Персонализирани елементи (надпис, бродерия или принт) се считат за индивидуални поръчки и не подлежат на връщане или замяна, освен в случаите в които е констатиран един от факторите необходими за рекламация: нарушена цялост или замърсяване.
7.7. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. Потребителят поема разходите за връщането на Стоката и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.
7.8. При връщане или рекламация на стоката потребителят следва да изпрати същата обратно на доставчика на адрес: с.Труд, област Пловдив, ул. Карловско Шосе 41, Амек Тойс

 1. Уведомление за повертелност налични данни на потребителите

8.1.Доставчикът „ПЛЮШЕНИ ИГРАЧКИ.БГ“ ООД, ЕИК: 204455976, седалище гр. Пловдив, адрес на управление с.Труд, област Пловдив, ул. Карловско Шосе 41, адрес подаване на жалби, откази от договор/поръчка/ и друга кореспонденция: с.Труд, област Пловдив, ул. Карловско Шосе 41, телефон: 032947947, е-mail: [email protected]; в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и  Закона за защита на личните данни, уведомява потребителите, че ще извършва обработване на личните данни на последните в качеството им на субекти на данни, с цел: идентифициране на потребители при регистриране на потребителски профил; генериране и завършване на поръчки; потвърждававне на поръчки; съответно сключване на договори за покупко-продажби от разстояние; изпълнение на възникналите задължения по същите договори; защита на права на доставчика, възникващи от същите договори; и изпълнение на задължения възникващи от нормативен акт. Освен това доставчикът „ПЛЮШЕНИ ИГРАЧКИ.БГ“ ООД ще извършва и обработване на лични данни на потребителите – посещаващи електронния магазин, като гости или като регситрирани потребители, чрез автоматизирани технологии в това число и “бисквитки”, с цел анализ на уеб трафика в електронния магазин; предоставяне на реклама, съобразно интересите и предпочитенаията на потребителите; осигуряване на функционалностите на електронния магазин и сигурността на връзката и услугата при ползване на последния от страна на потребителя; извършване на други форми на директен маркетинг.

За повече информация относно: основанието за обработване на личните данни; целите на обработване; видовете лични данни – предмет на обработване; срокът на съхранението им от страна на доставчика; достъпът на трети лица – “получатели” до личните данни, обработвани от доставчика; последицата от непредоставянето им на доставчика от страна на потребителя; намерението на доставчика да ги предаде на страна извън Европейкия съюз; както и относно правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и  Закона за защита на личните данни, вижте Политика за защита на личните данни и бисквитките, последното публикувано надлежно на уеб страницата www.amek-toys.com от доставчика „ПЛЮШЕНИ ИГРАЧКИ.БГ“ ООД, в качеството му на администратор.

 1. Други разпоредби

9.1. В случай на възникнали спорове от или във връзка със сключването и изпълнението на договорите за покупко-продажба от разстояние чрез електронния магазин на „ПЛЮШЕНИ ИГРАЧКИ.БГ“ ООД, страните ще положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд. Алтернативно, в случаи на всякакви спорове с „ПЛЮШЕНИ ИГРАЧКИ.БГ“ ООД, потребителят има право да се обърне за разрешаването им и към Европейската он-лайн платформата за разрешаване на спорове (платформата ОРС) на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BG, или пред Общата Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София. Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: [email protected].
9.2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално право. Доставчикът може да променя настоящите общи условия по всяко време, като публикува направените изменения на адрес www.amek-toys.com своевременно в срок от 7 /седем/ дни от тяхното изменение. Освен това по отношение на вече регистрирани клиенти/потребители, Доставчикът е длъжен в посочения 7 /седем/ дневен срок да уведоми същите по подходящ начин за извършените изменения на посочени от тях телефон или електорнна поща, или адрес за кореспонденция.

 • 1.Настоящите Общи условия са утвърдени от „ПЛЮШЕНИ ИГРАЧКИ.БГ“ ООД на дата 02.03.2019 г., и са публикувани на адрес www.amek-toys.com на дата 02.03.2019 г.